Stiftelseurkund för Lyckorna Bad

 

(egentligen "Lyckornas Bad-, Societets- och Restaurations Aktiebolag")

 
Ljungskileortens hembygdsförening har fått överta en mängd handlingar från detta bolag. Vi tycker att denna stiftelseurkund är både trevlig att läsa och ger en härlig tidsanda från förrförra sekelskiftet.

Lyckorna från luften. Till vänster Ljungs kyrka.
Klicka på fotot för att se det i större storlek!

 

 

STIFTELSEURKUND 

Undertecknade, som beslutit att under firma Lyckornas Bad-, Societets- och Restaurations Aktiebolag för här nedan nämnda ändamål stifta bolag å aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag den 28 juni 1895, hafva för det tillärnade företaget uppgjort följande hufvudgrunder från hvilka vid bolagets bildande afvikelse ej må göras med mindre samtliga aktieegare derom förena sig. 

1)     Bolagets verksamhet skall hafva till föremål att, efter inköp af lämpliga lokaler och tomter på Lyckorna i Ljungs socken af Göteborgs och Bohus län, derstädes idka Bad-, Societets- och Restaurationsrörelse.  

2)    Bolagets styrelse skall hafva sitt säte på Lyckorna. 

3)    Aktiekapitalet skall utgöra minst sjuttontusen/17 000/ och högst femtioettusen/51 000/ kronor. 

4)    Aktie skall lyda å etthundratjugofem/125/ kronor och skola aktiebrefven ställas till viss man. 

5)    Alla aktier skola medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 

6)    Bolagets styrelse skall bestå af tre ledamöter med lika många suppleanter för dem. Styrelsen skall vara beslutsför, när två ledamöter äro tillstädes, så vida dessa äro om beslutet ense. 

7)    För granskning av styrelsens förvaltning skola årligen utses två revisorer jämte två suppleanter för dem. 

8)    Meddelanden till aktieegarna skola kungöras i Bohusläningen eller annan tidning i orten, som bolagsstämma dertill utser, kallelse till bolagsstämma minst åtta dagar före stämman. 

9)    Tecknade aktier till och med minimikapitalet inbetalas vid teckningen, å tecknad aktie derutöfver skola 25% inbetalas vid teckningen samt återstoden å tider som styrelsen eger bestämma, med iakttagande af att full betalning skall erläggas sist inom två år från den dag då bolaget bildades. 

Lyckorna den 4 januari 1899 

R Macfie                                               A Carlsson

Disponent, Ljungskile                             Snickaremästare, Ljungskile 

Alfred Nilsson                                       Fr Thomson

Husegare, Ljungskile                             Källarmästare, Ljungskile 

Johan Löf                                              Johanna Boije

Sågmästare, Ljungskile                          Husegare, Ljungskile 

Att Disponenten R Macfie, Snickaremästaren A Carlsson, Husegaren Alfred Nilsson, Källarmästaren F Thomson, Sågmästaren Johan Löf och Husegarinnan Johanna Boije egenhändigt underskrifvit förestående stiftelseurkund, bevittna 

Oskar Alfred Löf                                  C Larsson

Sjöman, Ljungskile                                 Kamrer, Ljungskile 

Att ofvanstående stiftelseurkund blifvit denna dag i tvenne exemplar hit ingifven hvaraf det ena kommer att härstädes förvaras, det varder härmed till bevis meddeladt.  

Göteborg å Landskansliet den 7 januari 1899.

Gust Lagerbring 

Lösen       1:--

Stpl         =:50     En krona 50 öre                   

Lika lydande med originalet intyga: 

Elin Börjesson                                       C Larsson

 

 

 

Uppdaterad 2011-10-05