Stadgar

 


STADGAR – för Ljungskileortens Hembygdsförening
Antagna av årsstämman 2009
 

§ 1.

 

  Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Ljungskileortens Hembygdsförening. Föreningen är medlem i Bohusläns Hembygdsförbund och skall vara ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Grinneröds, Ljungs och Resteröds församlingar inom Uddevalla kommun.

Föreningen är en öppen partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening.
 
§ 2.


 
  Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsföreningen skall, mot bakgrund av hembygdsrörelsens ändamål att vårda, synliggöra och väcka intresse för hembygdens kultur och miljö, arbeta för
* att kunskapen om och känslan för hembygdens historia, kultur och natur fördjupas och förs vidare på ett intresseväckande sätt till kommande generationer.
* att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
* att värna kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med pågående samhällsförändring.
 
§ 3.


 


 

  Hembygdsföreningens verksamhet

Hembygdsföreningen skall fullfölja sina ändamål genom att bl. a
* vårda och underhålla fastigheter, byggnader och anläggningar som ägs eller förvaltas av föreningen på ett sådant sätt att de under överskådlig tid speglar gången tid. Dessa objekt skall vara tillfredsställande försäkrade.
* driva ett hembygdsmuseum inkl. en gammal handelsbod där gamla miljöer skall åskådliggöras och hållas tillgängliga för allmänheten.
* vårda och utveckla ett omfattande fotoarkiv, som skall vara tillgängligt för allmänheten.
* bevara och utveckla dels den foto- och bildskatt som finns, dels inkommande material.
* dokumentera och registrera dels kulturföremål som finns, dels de som lämnas till föreningen.
* eftersträva en jämn könsfördelning vid val av ledamöter i styrelse, kommittéer och byalag.
 

 § 4.
 

 

Hembygdsföreningens organisation

4.1
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman, som utser styrelse för föreningen.
Mellan årsstämmorna är styrelsen högsta beslutande organ.
Föreningens verksamhetsår utgör ett kalenderår fr. o m 1 januari t o m 31 december.
 
4.2
Årsstämman fastställer organisationsplan. Arbetsordning för kommittéer och verksamhetsansvariga beslutas av styrelsen.
 

§ 5.


 
  Medlemskap

5.1
Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingarna och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts.

5.2
Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

5.3
Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag av styrelsen, utses till hedersledamot.

5.4
Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.
 
§ 6.

 
  Avgifter

6.1
Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsstämma. Den som inträder som medlem efter 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

6.2
Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.

6.3
Hedersledamot är befriad från avgift.
 
§ 7.
 
  Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.
Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av årsstämman, som också beslutar om föreningens representation. Föreningen kan teckna samarbetsavtal med förening eller enskild vars verksamhet sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak. Sådant avtal tecknas av föreningens styrelse.
 
§ 8.
 
  Förvärv och försäljning av fast egendom

Hembygdsföreningen kan som juridisk person, förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.
 
§ 9.   Hembygdsföreningens styrelse

9.1
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsstämmans beslut. Härutöver åligger det styrelsen att
* fastställa delegationsordning avseende styrelse, arbetsutskott och kommittéer samt i förekommande fall för anställd personal.
* såsom arbetsgivare svara för verksamheten vid hembygdsföreningens anläggningar, vilket bl. a innebär ansvar för att verksamheten där bedrivs med effektivitet, med en god personalpolitik och med iakttagande av de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.
* svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel.
* till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter dessa begär.

9.2
Styrelsen skall förelägga ordinarie årsstämma förslag till verksamhetsplan samt sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

9.3
Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget, annars där ordföranden är bosatt.

9.4
Föreningens styrelse skall bestå av minst nio ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst åtta övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsstämma.
Antalet ersättare skall vara minst tre.
Samtliga ledamöter har en mandattid på två år. Uppdraget som ordförande är ett år.Mandattiden för ersättarna är ett år.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter.
Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden

9.5
Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

9.6
Ersättarna kallas normalt till deltagande i styrelsesammanträden.

9.7
Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.
Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

9.8
Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd plan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.
Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde skall utsändas senast en vecka i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltagit i beslutet.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

9.9
Föreningens firma kan tecknas av hela styrelsen eller av två personer i förening eller var för sig utsedda av styrelsen.

9.10
Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivare ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.
 
§ 10.   Räkenskaper och revision

10.1
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

10.2
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.

10.3
Styrelsen skall senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
10.4

Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 25 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.
 
§ 11.   Ordinarie årsstämma

11.1
Årsstämma med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid/plats som styrelsen beslutar.

11.2
Årsstämman består av föreningens medlemmar och ledamöter i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.
Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Ledamöter i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.3
Skriftlig kallelse till årsstämman tillställes medlemmarna senast tre veckor före stämman.

11.4
Medlem som så begär skall senast en vecka före årsstämman få stämmohandlingarna sig tillsänd.

11.5
Årsstämman utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om minst tre ledamöter fördelade på Grinneröds, Ljungs, och Resteröds församlingar. En av ledamöterna utses till sammankallande.

11.6
Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:
a) Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
b) Val funktionärer för stämman * mötesordförande * mötessekreterare * två protokolljusterare* två rösträknare
c) Fastställande av dagordning
d) Årsredovisning
* verksamhetsberättelse och bokslut
* fastställande av resultat och balansräkningarna
* föredragning av revisorernas berättelse
* fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e) Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av andraersättningar.
f) Val av
*Styrelse om minst nio (9) ledamöter. Dessa väljs för två år i taget, varvid man ena året väljer fem (5) ledamöter och nästkommande år fyra (4) ledamöter. Därtill väljs tre (3) ersättare för ett (1) år i sänder. Ledamöter och ersättare bör rekryteras från de tre olika församlingarna. Till styrelsens sammanträden kan representanter för samverkanspartners adjungeras.
* Ordförande och övriga funktionärer
Föreningens ordförande väljs för ett (1) år i taget bland de valda styrelseledamöterna.
* Byalag för de tre församlingarna och sammankallande för dessa.
* Kommittéer/Arbetsgrupper för olika uppgifter jämte sammankallande för dessa.
* Två (2) revisorer och två ersättare till dessa för två år – varvid man första året väljer en (1) för ett år.
* Valberedning på minst tre ledamöter, varav en sammankallande.
* Ombud till det regionala hembygdsförbundets årsstämma kan överlämnas till styrelsen.
Vid alla val skall en jämn könsfördelning och en representation från de tre församlingarna Grinneröd, Ljung, och Resteröd eftersträvas.
g) Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
h) Fastställande av avgifter till föreningen.
i) Fastställande av verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.
j) Fråga utöver dem som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas
i sådana frågor.

11.7
Motion till föreningens årsstämma kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsstämman.

11.8
Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna ske genom sluten omröstning.

11.9
Protokoll från årsstämman skall justeras inom två veckor.
 
§ 12.   Extra årsstämma

12.1
Extra årsstämma skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20% av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

12.2
Kallelse till extra årsstämma skall ske senast 3 veckor före stämmans hållande.

12.3
Extra årsstämma kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen

12.4
Vid extra årsstämma gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsstämma.
 
§ 13.

 
  Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar, måste för att vara giltigt fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster.
 
§ 14.   Upplösning

14.1
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag framlagts vid två på varandra följande stämmor, varav den ena skall vara en ordinarie årsstämma. Vid vardera stämman skall minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till den senare årsstämman får inte ske förrän justerat protokoll från den första stämman föreligger.

14.2
Är föreningens upplösning beslutad, skall dess tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för skulder, som inte täcks av föreningens egna tillgångar. Hembygdsförbundets arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som det är möjligt.
 
§ 15.
 
  Giltighetstid

Dessa stadgar gäller fr. o m ordinarie årsstämma 2009.
 
   

Styrelsen  2008/2009
Ingrid Kennborn, ordförande Rune Löfving, sekreterare.